Home > Algemene voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden maart 2018

 

1. Identiteit van de ondernemer (Alpion)

Alpion B.V.- Plein 1945 nr 27 – 1251 MA Laren - 035 2018840 - KvK 62668676

2. Aanbieding en geldigheidsduur

De algemene voorwaarden van Alpion, zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Alpion. Indien de offerte of het begeleidende schrijven van Alpion niet in een andere termijn voorziet, zijn onze offertes maximaal vier weken geldig.

3. Uitvoering van de opdracht

Onze offertes zijn gebaseerd op informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle informatie, die voor de opzet en uitvoering van de opdracht van betekenis is. Documenten en gegevens die wij nodig hebben voor een adequate uitvoering van de opdracht conform planning, zullen tijdig door de opdrachtgever in ons bezit worden gesteld. Indien en voor zover wij bij de uitvoering van de opdracht afhankelijk zijn van medewerkers van de opdrachtgever, is opdrachtgever gehouden tot een tijdige inzet en toereikende beschikbaarheid van de betrokken medewerkers. De opdrachtgever geeft derden, die hij bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, geen opdracht anders dan in overleg met Alpion. Indien Alpion derden inzet op projecten gebeurt dat in overleg met de opdrachtgever.

4. Kosten en betaling van de opdracht

In onze tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen zijn de kosten voor secretariële ondersteuning, evenals de reiskosten naar het kantooradres van de opdrachtgever tot een enkele reisafstand van 40km in Nederland inbegrepen. De kosten van overige binnenlandse en buitenlandse reizen, verblijfkosten in en buiten Nederland, eventueel noodzakelijke vertaalkosten, reproductiekosten en overige kosten zullen voor zover niet rechtstreeks door de opdrachtgever betaald, afzonderlijk in rekening worden gebracht. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Een tussentijdse verandering van het loon- en kostenniveau, die ons noodzaakt tot tariefverandering, zal worden doorberekend.

Tenzij in de offerte andere betalingscondities worden vermeld, zijn de facturen en (voorschot-) declaraties van Alpion betaalbaar binnen 7 dagen na factuurdatum. Indien de verschuldigde bedragen niet binnen deze termijn zijn betaald, is opdrachtgever, zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag vertragingsrente verschuldigd, ter hoogte van de wettelijke rente, berekend over het factuurbedrag per maand. Indien betaling niet plaatsvindt binnen zes weken na de factuurdatum, kunnen wij de uitvoering van de opdracht opschorten.

Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die verband houden met de inning van enige vordering op de opdrachtgever, komen te zijnen laste. De hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten wordt bepaald op 15% van het totaal te vorderen bedrag met een minimum van € 500,--. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het bedrag van de declaratie, ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

5. Duur en beëindiging van de opdracht

De duur van de opdracht kan behalve door onze inspanning ook worden bepaald door factoren en omstandigheden die geheel of gedeeltelijk buiten onze invloed liggen. Hoewel wij streven naar de uitvoering van onze werkzaamheden conform planning, kunnen wij vooraf niet exact aangeven op welke datum en met welke inzet de opdracht is afgerond. Bij overschrijding van de streefdatum en/of de overeengekomen inzet, zullen wij de opdrachtgever zo spoedig mogelijk informeren. De opdracht is in financiële zin afgesloten op het moment dat onze eindafrekening door de opdrachtgever is betaald.

Aan opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van Alpion totdat alle door opdrachtgever uit welken hoofde dan ook verschuldigde bedragen geheel zijn voldaan. De opdracht kan voortijdig worden beëindigd indien de opdrachtgever of Alpion kan aantonen dat de werkzaamheden niet (kunnen) worden uitgevoerd in overeenstemming met de offerte en eventueel later schriftelijk vastgelegde opdracht specificaties. Daarbij wordt door betrokken partijen een opzegtermijn van één maand in acht genomen. Bij tussentijdse beëindiging worden alle door Alpion verrichte werkzaamheden normaal vergoed, zonder enige aanspraak of recht van welke aard dan ook voor de opdrachtgever. Over de opzegtermijn is opdrachtgever aan Alpion een vergoeding verschuldigd gelijk aan het honorarium voor het aantal dagen dat voorafgaand aan de tussentijdse beëindiging gemiddeld per maand door Alpion, en/of door haar ingezet adviesteam, aan de opdracht is besteed.

Ieder der partijen is gerechtigd de opdracht zonder inachtneming van de opzegtermijn te beëindigen indien de wederpartij wordt ontbonden of geliquideerd, in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling vraagt of de bedrijfsvoering staakt.

6. Aansprakelijkheid en overmacht

Hoewel Alpion iedere opdracht zorgvuldig en naar beste inzicht en vermogen uitvoert, kunnen geen garanties worden gegeven met betrekking tot de resultaten van de door ons verrichte studies en verstrekte adviezen. De opdrachtgever blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de genomen beslissingen in zijn bedrijf ook als die voort vloeien uit adviezen door Alpion. Behoudens in geval van opzet of grove schuld, zijn wij nimmer aansprakelijk voor enige (gevolg-) schade, noch voor schade geleden door derden, waarvoor de opdrachtgever ons vrijwaart. In geval van aansprakelijkheid van Alpion, die toegerekend kan worden aan opzet of grove schuld, bedraagt de schadevergoeding ten hoogste twee maal het ter zake van een specifiek project door opdrachtgever aan Alpion betaalde bedrag. Indien de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden buiten toedoen van Alpion zodanig veranderen dat uitvoering van de opdracht hierdoor redelijkerwijze niet mogelijk is, is Alpion niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting.

7. Geheimhouding en personeel

Alpion is verplicht tot geheimhouding van alle informatie die haar door de opdrachtgever als geheim is toevertrouwd of die haar bij de uitvoering van de opdracht als vertrouwelijke aangelegenheid ter kennis is gekomen. Evenzo zal de opdrachtgever, zonder schriftelijke toestemming onzerzijds, aan derden geen mededelingen doen over de offerte en werkwijze van Alpion, dan wel onze offertes, contracten, adviezen en/of rapporten ter beschikking stellen. In het belang van de opdracht kan Alpion de samenstelling van het adviesteam wijzigen.

8. Andere voorwaarden

Eventuele voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing tenzij deze door Alpion uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

9. Overige bepalingen

De overeenkomst tussen opdrachtgever en Alpion wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst, dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, worden voorgelegd aan de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam ook indien opdrachtgever in het buitenland is gevestigd. Behoudens uitzondering door de wet gesteld, mag zonder schriftelijke toestemming van Alpion niets uit door ons vervaardigde bescheiden worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, wat ook van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking.

Alpion B.V.

CONTACTFORMULIER.


 
Vrijblijvende belafspraak plannen?
Vrijblijvende belafspraak plannen?

Vrijblijvende belafspraak maken voor een eerste korte brainstorm?